Disclaimer:

Privacy statement:

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 26-07-2017

Onze algemene voorwaarden voor Genderhealthcare conformeren zich aan de algemene voorwaarden van de Geestelijke Gezondheidszorg van de SER.

KLACHTENREGLEMENT VERSIE 21-10-2017

 Klager is de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn:

 • Cliënt
 • Opdrachtgever
 • Werkgever van Cliënt
 • Medewerker

2. Een Klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid gericht aan Genderness of haar gelieerde organisaties , met betrekking op de uitvoering van haar werkzaamheden, waarop door de indiener een antwoord of oplossing verwacht wordt. Genderness of haar gelieerde organisaties hanteert dit klachtenreglement bij klachten die door haar klanten geuit worden

3. Supportmedewerker: de in het kader van deze Klachtenregeling door Genderness of haar gelieerde organisaties benoemde supportmedewerker

4. Aangeklaagde: de persoon die op eigen titel of op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaam is bij Genderness of haar gelieerde organisaties dan wel anderszins werkzaamheden ten behoeve van Genderness of haar gelieerde organisaties verricht.

5. Cliënt is een natuurlijk persoon die de diensten van Genderness of haar gelieerde organisaties afneemt of aan wie de diensten worden verleend

6. Geschil is een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de Cliënt is opgelost en de Cliënt daarin niet berust.

7. Oordeel is een schriftelijke reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van of namens Genderness of haar gelieerde organisaties . Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

8. Medewerker is een natuurlijk persoon die beroepsmatig de diensten verleent.

 1. Genderness of haar gelieerde organisaties dragen er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en Cliënt.
 2. in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.
 3. Genderness of haar gelieerde organisaties informeren  de werkzame medewerkers en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.
 4. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 5. Uitzondering op de verplichting tot geheimhouding is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.
 1. Iedere Cliënt, opdrachtgever en/ of werkgever van Cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden die voor of in opdracht van de indiener zijn uitgevoerd.
 2. Iedere medewerker van Genderness of haar gelieerde organisaties heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot gedrag van andere medewerkers bij Genderness of haar gelieerde organisaties .
 3. De indiener ondervindt geen nadeel of hinder bij of van het indienen van een klacht.
 4. Genderness of haar gelieerde organisaties dragen  zorg voor een behoorlijke en empathische behandeling van de klacht.
 5. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend door de indiener en bevat tenminste:
  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van de klacht.
 6. Genderness of haar gelieerde organisaties kunnen besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet, niet in behandeling te nemen, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad om de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen. Hiertegen is geen mogelijkheid tot beroep aanwezig.
 7. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar vóór indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 8. De klager kan op ieder moment een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de status van de behandeling. Genderness of haar gelieerde organisaties beantwoorden  dit verzoek binnen redelijke termijn.
 1. De supportmedewerker heeft als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met Cliënt of diens vertegenwoordiger en Genderness of haar gelieerde organisaties:
  – op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen en/of;
  – de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen;
  – te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling;
  – de Cliënt of diens vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht;
  – zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen.
 2. Bij de uitoefening van de taak komt de supportmedewerker de bevoegdheid toe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht.
  De supportmedewerker maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
 3. De supportmedewerker dient zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen tegenover de klager en Genderness of haar gelieerde organisaties alsmede voor zover deze bij de klacht betrokken is, de medewerker.
  De supportmedewerker dient zich dan ook te onthouden van gedragingen op grond waarvan de verdenking kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid en/of het niet op onafhankelijke wijze uitoefenen van de functie.
 4. Indien de supportmedewerker betrokken is (geweest) bij een aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft, dan wel anderszins vanwege omstandigheden niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze de functie in een individueel geval kan uitoefenen dient dit zo snel als mogelijk door de supportmedewerker bij Genderness of haar gelieerde organisaties te worden gemeld. Genderness of haar gelieerde organisaties zullen  er vervolgens voor zorgen dat een andere (plaatsvervangend) supportmedewerker wordt aangewezen.
 5. Genderness of haar gelieerde organisaties waarborgen  dat de supportmedewerker zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt de supportmedewerker niet wegens de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend.
 1. De klager wendt zich bij onvrede bij voorkeur eerst tot de medewerker of diens leidinggevende om tot een informele oplossing te komen.
 2. De klager wordt in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de klager daartegen geen bezwaar maakt.
 3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt de klager gewezen op de Klachtenregeling van Genderness of haar gelieerde organisaties . Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen/ in gesprek te gaan bij de supportmedewerker (indien de supportmedewerker nog niet in beeld is). De supportmedewerker en de klager proberen in samenspraak met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.
 4. De klager kan, indien de onvrede niet is weggenomen, (dan wel indien zich de situatie voordoet dat klager zich niet rechtstreeks tot de medewerker wil (durft te) wenden) zijn klacht kenbaar maken bij de Genderness of haar gelieerde organisaties of supportmedewerker waarbij Genderness of haar gelieerde organisaties /medewerker zijn aangesloten. Bij het indienen van een klacht kan de klager beroep doen op ondersteuning van de supportmedewerker. Deze ondersteuning bestaat uit het door de supportmedewerker bijstaan van de klager bij het formuleren van de (mondelinge) klacht.
 5. Een klacht moet schriftelijk via een van datum voorzien klachtenformulier worden ingediend bij Genderness of haar gelieerde organisaties .
 6. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier is ingediend bij Genderness of haar gelieerde organisaties en zodoende door Genderness of haar gelieerde organisaties is ontvangen, geldt als de formele aanvangsdatum van de klachtenprocedure.
 1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht sturen Genderness of haar gelieerde organisaties de klacht ter verdere behandeling door naar de supportmedewerker (indien deze nog niet betrokken was).
 2. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard indien:
  1. een klacht betrekking heeft op ander ongenoegen dan is gedefinieerd in de begripsbepaling van de Klachtenregeling; –
  2. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen.
 3. In het geval dat de klager niet ontvankelijk is in zijn klacht zullen Genderness of haar gelieerde organisaties dit schriftelijk bevestigen aan de indiener van de klacht.
 4. Indien de klacht op anderen dan Genderness of haar gelieerde organisaties betrekking heeft, zullen Genderness of haar gelieerde organisaties er zorg voor dragen dat de behandeling wordt overdragen aan degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 5. De supportmedewerker neemt contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
 6. De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dient minimaal te zijn opgenomen: een korte omschrijving van de klacht (incl. datum, plaats en bijzondere omstandigheden) de verdere afhandeling van de klacht de termijn waarbinnen men verwacht de klacht af te handelen.
 7. Bij de behandeling van de klacht zal de supportmedewerker hoor en wederhoor toepassen, waarbij de supportmedewerker ervoor zorgdraagt dat als de klacht (mede) betrekking heeft op een medewerker ook deze persoon in de gelegenheid kan worden gesteld om zijn zienswijze op de klacht te geven.
 8. De klager en Genderness of haar gelieerde organisaties worden schriftelijk door de supportmedewerker op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 9. De supportmedewerker zal proberen om via bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen.
 10. Een klacht wordt binnen een periode van 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de ingediende klacht zijn/worden getroffen. Het besluit of welke getroffen maatregelingen ook, met betrekking tot de klacht, die relevant is (zijn) voor de klager of het betrokken personeel, behoort aan hen te worden bekendgemaakt zodra het besluit of de maatregelen is/zijn genomen.
 11. Genderness of haar gelieerde organisaties gaat er van uit dat de klager akkoord gaat met de besluitvorming.
 12. Een klacht dient te worden ingediend binnen redelijk termijn nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat de gedraging van Genderness of haar gelieerde organisaties een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling.
 13. De klager ontvangt de brief als bedoeld in de behandeling genoemde lid 3 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de datum waarop de klacht bij Genderness of haar gelieerde organisaties zijn ingediend.
 14. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van Genderness of haar gelieerde organisaties noodzaakt, kan de termijn als bedoeld in het vorige lid met ten hoogste vier weken worden verlengd.
 15. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door Genderness of haar gelieerde organisaties met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd.
 16. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij. Hiervoor zijn in het geval van het UWV, het UWV het aanspreekpunt. Anders verwijst Genderness of haar gelieerde organisaties naar de NOLOC of de Geschillencommissie.
 1. Genderness of haar gelieerde organisaties dragen  er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en Talent in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.
 2. Genderness of haar gelieerde organisatiesinformeren  de werkzame medewerkers en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.
 3. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 4. Uitzondering op de verplichting tot geheimhouding is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.